Historik över Hooks Herrgård
och Lindefors bruk

Olof Stork sammanställde i Hok 1985 en historik över Hooks Herrgård och Lindefors bruk som presenteras nedan. Historiken sträcker sig från 1200-talet fram till 1900-talet. Några delar är illustrerade i efterhand. Faktafel har korrigerats av Åke Andersson.

 

Medeltiden fram till 1600-talet | 1600-talet | Stedtska tiden | Killanderska tiden Ekvallska tiden | "Tyskarnas tid" | Grosshandlare E Bengtssons tid
Munksjö AB tiden

Medeltiden fram till 1600-talet

Hook är en av de många gårdar i Småland, som redan under tidig medeltid ägdes av frälsemän. Den släkt, som sedermera kom att bära namnet Oxenstierna ägde flera gårdar i Finnveden och Njudung under 1200-talet. Till dessa gårdar hörde bl a Långserum och Hook. Släktens först kände medlem hette Benedict (Bengt) till Långserum. Om den tredje generationen av denna släkt, Gjurd Nilsson vet vi, att han levde i början av 1300-talet och förde vapnet med oxpannan (Oxenstierna). En broder till denne Giurd heter Torsten. Från Torstens tredje son Nils härstammar den senare Oxenstiernska ätten, vars mest namnkunnige medlem blev den kände rikskanslern Axel Oxenstierna.

Vid 1300-talets mitt ägdes Hook av Herger Joarsson, som 1354 köpte Långserum av sin släkting Ragnhild Gjursdotter. Denne Herger ägde flera gårdar i intilliggande socknar. 1360 skänkte han hälften av vad han ägde i Svenarum, däribland Hook och Långserum, till Nydala kloster. Av de uppgifter, som finns från denna tid, framgår det att Långserum var huvudgården för den oxenstiernska ätten, samt att Hook var en liten by med flera gårdar. Mycket talar för, att den medeltida gården Långserum låg på nuvarande Norrgården. Många fynd i marken tyder på detta. Likaså tyder allt på, att Hooks forna huvudbyggnad låg sydost om nuvarande.

Efter 1300-talet försvinner Hook från historiens blad för ett par århundraden framåt. Tydligen tillhörde det emellertid Nydala kloster, för enligt 1527 års riksdagsbeslut indrages det, liksom andra klostergods, till Kronan av den hårdföre Gustaf Vasa. 

1600-talet

Vi förflyttar oss i tiden fram till 1630, då en Peder Gudmundsson av Kronan erhåller Hook m fl gårdar för att upprätta ett schäferi, alltså fåruppfödning, med tanke på att förse vävindustrin i Jönköping med råvara. Behovet var stort p g a Sveriges många och långa krig på den europeiska kontinenten under Gustaf II Adolfs tid. Detta schäferi kom att omfatta flera gårdar bl a Gärahov. Peder Gudmundsson blev i sinom tid ägare till alla dessa gårdar. Efter Peder Gudmundssons död 1655 övertogs Hook av hans änka Karin Törneskiöld, som sedan överlät gården till dottern Brita Sofia Strömberg, gift med generalmajoren Christoffer von Güntersberg. I äktenskapet mellan von Güntersberg och Brita Sofia föddes nio barn. Samtliga söner, fem stycken, stupade i krig och när den siste, en sonson, stupade med Karl XII i Fredrikshald 1718, slöts ätten på den manliga sidan. Det blev istället äldsta dottern Anna Margareta som kom att övertaga Hook, Gärahov med flera gårdar. Denna Anna Margareta gifter sig med en Johan Otto von Vicken. De synes icke ha bott så mycket på Hook utan valde istället Gärahov. Under större delen av 1600-talet var Hook sålunda i en familjs ägo.

Stedtska tiden

1717 säljer familjen von Vicken Hook med underlydande gårdar till lagman Nils Stedt. Den nye ägaren, vars förfäder kom från Småland, var son till en ryttmästare, som avlidit i Pommern under Carl XI:s tid. Efter mannens död hade änkan flyttat till Sverige. 1712 gifter han sig med Sara Catharina Linroth, dotter till Claes Linroth ägare till flertalet järnbruk i Värmland. Därmed blir han involverad i en inflytelserik och förmögen bergsmannasläkt. Då landet vid denna tid var mycket beroende av att naturtillgångarna kunde tillvaratagas, insåg Stedt de goda utsikter ett nyanlagt järnbruk kunde ha. På sin gård Hook ägde han goda förutsättningar för att anlägga ett sådant. Brist på arbetskraft behövde han knappast befara och goda råd och tekniska anvisningar kunde han få från sin svärfars många bruk. Därtill kom de skattelättnader, som Kronan beviljade som en uppmuntran.

1724 skriver Stedt till Bergskollegium och anhåller om att få anlägga ett järnbruk bestående av masugn, stångjärn- och manufakturhammare. Som skäl anför han, att han på sina säterier i Hook och Svenarum ägde tillräckligt goda strömfall samt god tillgång på ymnig skog för verkens anläggande. Skogen skulle komma till nytta istället för att svedjas eller ruttna ner. Också intilliggande hemman skulle tjäna på det. Till masugnen skulle malm från Taberg användas, om det inte fanns tillräckligt på egen mark. Den bästa platsen för masugnen var på Morarps ägor invid en ström, som kom från Hook. Stedts tanke var att även anlägga en masugn i Svenarum, där det fanns bra ström från tvenne åar, den ena kommande från Lökeryd och Långserum, den andra från sjöar i Malmbäcks socken. Givetvis var det värdefullt med en masugn i Svenarum om vattnet, vid torra åar, skulle sina i Hokaån. 

Stångjärnshammaren skulle byggas vid och nedanför hålldammen, alltså nuvarande Lindefors. Manufakturhammaren ämnade Stedt uppföra längre ner vid samma ström på ägorna till sitt säteri Svenarum och skatterusthållet Södra Hult, vilken ägde hälften av strömmen. 

Innehavaren av rusthållet, regementsskrivaren Jonas Hagelsten, hade upplåtit halva strömmen till denna hammare. Beträffande den tilltänkta masugnen i Svenarum, skulle det ej heller möta några hinder, trots att en tredjedel av strömmen lydde under Gästgivaregården och Stomhemmet. Som tidigare nämnts fanns det vidsträckta skogar långt utanför Svenarums gränser. Försörjningen kunde därför anses tryggad. Trots protester från ägarna till Eckersholms bruk, beviljade Bergskollegium 1728 de sökta privilegierna. Arbetet med uppförandet kunde börja, ett arbete som dock från början stötte på en hel del svårigheter. Särskilt besvärligt tycks man haft det vid masugnen, men också med själva bruksbyggnaden. Markförhållandena var svåra med sandbankar, sten och kärrmarker. Även den stora hålldammen visade sig bristfällig. Efter ett par år kom emellertid tillverkningen igång om än med fortsatta problem, framförallt vid masugnen. Införskaffande av yrkeskunnigt folk från Värmlands bergslag lyckades till slut klara blåsningen av den besvärliga malmen från Taberg. 

Tackjärnets smältning och tillredning i smälthärdarna orsakade också problem. Många kostsamma försök måste göras, innan man fann den rätta metoden. Ännu efter 9 år, hade driften ej fullt kommit igång, delvis beroende på att lagman Stedt de senaste åren varit sängliggande sjuk. Nämnas bör att det inte enbart var tabergsmalmen som kom till användning, utan även sjömalm från intilliggande sjöar tog man vara på. Detta var enbart till fördel. Blåsningen underlättades och gav bättre utbyte. 

I december 1736 avlider lagman Stedt. Hans första hustru Sara Cartharina har gått bort långt tidigare, redan 1718, endast 26 år gammal. Han hade sedan gift om sig med hustruns kusin Anna Maria Linroth, också hon av förmögen bergsmannasläkt. 

I det första äktenskapet hade han fyra barn, tre döttrar och en son. Ende sonen Claes-Henrik övertog Hook och Lindefors med underlydande gårdar. Efter en kortare tid vid hovet, var han erhöll kammarherres titel, ägnade han sig istället, och säkerligen med stor framgång, åt skötsel av sitt bruk och familjens många gårdar. Han skrev sig till Hook, Lindefors, Nydala, Fredriksdal, Viresjö med flera. 1742 gifter han sig med Carolina Simzon. Familjen bodde inte på Hook utan valde Viresjö, där alla tretton barnen föddes. Orsaken var säkerligen, att säteribyggnaden på Hook var gammal och obekväm, medan den i Viresjö var relativt nybyggd och mer i tidens smak. Claes-Henrik Stedt nedlade ett intressant arbete och stora kostnader på Lindefors bruk. Det tidigare nämnda manufakturverket, som hans far fått privilegium på att uppföra vid strömmen mellan ägorna till Svenarums säteri och skatterusthållet Södra Hult, hade aldrig blivit uppfört. Detta berodde på lagman Stedts sjukdom och att byggandet fört med sig stora kostnader och mycket arbete. Samma förhållande var det med den tilltänkta masugnen i Svenarum. Det blev emellertid Claes-Henrik Stedt, som kom att uppföra detta manufakturverk, fast på en annan och bättre plats på ägorna till Svenarums säteri, vid den ström som kom från Hokasjön. Genom köp och arv hade han dessutom blivit ägare till ström och strand på ömse sidor av byggnadsstället, dels till nya skogstillgångar i Nydala och Malmbäcks socknar. Vid manufakturverket skulle tillverkas svartsmide, d v s spiksorter, plogbillar, hästskor m m. Platsen är vad vi idag kallar Spikbruket. År 1764 var masugnen i så dåligt skick, att den fick byggas om. Då detta arbete tog lång tid, anhåller Stedt hos Bergskollegium om tillstånd att uppköpa tackjärn till smidets uppehållande vid stångjärnshammaren. Den nya masugnen uppfördes helt i sten och med användande av bergshanteringens nyaste rön och erfarenheter. Det visade sig också att produktionen ökade kraftigt. Tackjärnsproduktionen vid den nya hyttan höll sig till ca 1100 kg per dygn, vilket får anses vara ganska bra, med tanke på den fattiga och svårsmälta tabergsmalmen. Produktionen var givetvis beroende av antalet blåsningar per dygn, och dessa reglerades vid Lindefors, beroende på vattentillgången.

Endast sex av familjens tretton barn nådde vuxen ålder. En av sönerna, Claes, som till största delen bodde i Jönköping och Nydala, lät 1790 uppföra den ståtliga herrgårdsbyggnaden i Nydala, som vi kan beskåda än idag. Efter faderns död 1786, blev det emellertid yngste sonen Johan Axel som kom att övertaga Hook och Lindefors. Han började med att göra en snabb militär karriär, men tog avsked 1788 för att ägna sig åt sina många egendomar. Genom gifte med dottern till överdirektören för gevärsfaktoriet i Huskvarna, Fredrik Ehrenpreus, blev han ägare även till Lundholmen i Vrigstad. Han blev en inflytelserik man i Jönköping. Hans karriär var inte avslutad, utan kröntes med att han blev landshövding i Jönköpings län, ett ämbete som dock endast varade i fyra år. Han dog 1805, endast 49 år gammal. Trots sina många uppdrag, hann han uträtta mycket för Hook och Lindefors. Redan 1778, under faderns tid påbörjades nuvarande huvudbyggnaden på Hooks Herrgård. Sonen fortsatte med att uppföra flyglarna och andra byggnader invid herrgården. 1798 uppfördes inspektorsbostaden, belägen i Hooks samhälle, av hokborna i dagligt tal kallad "Vita byggnaden". Ursprungligen en förnämlig byggnad, som tyvärr restaurerats till oigenkännlighet. Smedbyn vid Lindefors kom också till. Ny masugn byggdes och bruksanläggningen i övrigt förbättrades. 

Efter landshövding Stedts död 1805, blev det sonen Claes Fredrik som övertog Hook och allt vad där tillhörde. Även han hade gjort en kortare militär karriär, men redan 1807 tog han avsked för att ägna sig åt sina egendomar. 1806 gifter han sig på Hubbestad med Catharina Spaldencreutz. Hans tid på Hook blev kort. 1810 säljer han Hook till hovmarskalken G Adelsvärd och flyttar till Hällinge säteri i Näsby socken, ca en mil från Vetlanda, där han anlägger ett mindre manufakturverk. Orsaken till att han sålde den värdefulla egendomen Hook, har inte säkert kunnat fastställas. Det har nämnts ekonomiskt obestånd som grundlades redan under faderns tid. Sant är dock att landshövdingen Stedt under sin tid i Jönköping, iklätt sig vissa förpliktelser, som blev mycket kostsamma. Konjunkturerna för järnhantering var annars inte direkt dåliga, och bruket och egendomen var i gott skick. Familjetraditionen bekräftade en gammal förbannelse, som en gammal trollpacka uttalat om lagman Stedt. Sägnen berättar om en i början av 1770-talet i Jönköping verksam trollpacka. Hon gick under namnet "Kapten Elin", och stod på Stora Torget och utövade sina besvärjelsekonster. Mot denna förmodade häxa väckte lagman Nils Stedt åtal. Utslaget blev att hon dömdes till döden. När hon fick sin dom, uttalade hon sin förbannelse över lagmannen och hans avkomma i tredje led. Hon förutsade också att det var sista gången han skulle skriva sitt namn, när han undertecknade domen. Lagman Stedt lär också blivit lam i höger arm, men hur lång tid det tog emellan det och underskriften av dödsdomen, förtäljer inte historien. Hur som helst, efter nära hundra år gick Hook och Lindefors ur den Stedtska släkten.

Killanderska tiden

Baron Adelsvärd behöll Hook endast fyra år, varefter hans sålde till en kammarherre von der Lancken. Redan efter ett år kom denne på obestånd och år 1816 utbjöds Hook på exekutiv auktion. Vid auktionen hade ett stort antal spekulanter infunnit sig. Bland dem fanns också en liten oansenlig man, som kommit åkande i en kärra. När anbuden stigit till 30 000 riksdaler blev det tyst, ingen ville bjuda mer. Tystnaden bröts av den lille mannen. Häpnaden blev stor. Kunde han ha så mycket pengar? Utan vidare tog mannen, Andreas Killander, fram sin plånbok och räknade upp köpeskillingen, 30 000 riksdaler (någon källa uppger en betydligt högre köpeskilling - 71500 riksdaler). Så berättas det att det gick till, och det är ju inte alls omöjligt!

Andreas Killander var född i Borås 1769 och tidigare verksam som grosshandlare i Göteborg. Han flyttade nu till Hook för att övertaga skötseln av den stora egendomen som nu, efter täta ägarbyten, förmodligen var i en nedgångsperiod. Med kraft och intresse ägnade han sig åt sitt värv och dessutom förfogade han över erforderligt kapital. Andreas Killander var en mycket dugande man, om vilken endast gott har berättats. Han hade dock vissa egenheter, bland annat ville han inte låta avporträttera sig, vilket inte var vanligt på den tiden. Tyvärr blev hans tid kort. Han avlider redan 1817

Hans änka, Anna Elisabeth, gifter efter något år om sig med hovrättsrådet David Salomon Gyllenskepp. Huruvida denne ägnar sig så mycket åt skötseln av den stora egendomen är oklart. Det blir istället Andreas Killanders son Johan Fredrik, som efter styvfaderns död, blir den som med kraft och energi förde faderns verk vidare. Han sökte och fick tillstånd till ökad smidesrätt, genom att bygga om smedjan och installera ytterligare en stångjärnshammare. Han ägnade också stort intresse åt skogs och jordbruket såväl på Hook som underlydande gårdar. Killanders kraft och skicklighet togs också i anspråk för många offentliga värv. Samma år han övertog Hook, gifte han sig med Henriette Gyllenhaal. Makarna Killander förde ett stort och gästfritt hus på Hook och under deras tid spelade herrgården en betydande roll, långt utanför socknens gränser. Fru Killander har gått till eftervärlden som den som ritade och lät tillverka den första typiska pinnstolen i Sverige. Osökt tänker man då på det som sedermera blev Hagafors Stolfabrik. 1868 sålde Johan Fredrik Killander Hook och Lindefors, och flyttade till Jönköping, där han avled 1899. Även i detta fall har eftervärlden svårt att förstå varför denna stora egendom såldes.

 

 

Visserligen var det några svåra nödår i slutet av 1860-talet och en viss konkurrens hade uppstått från de mellansvenska järnbruken, tack vare stambanans tillkomst, men konjunkturerna för järnhanteringen var emellertid fortfarande relativt goda.  

 

Masugnen och Slaggen i Hok ca 1850

Ekvallska tiden 

Hooks nya ägare var två grosshandlare från Oskarshamn, Nils Petter Ekvall och P Petré. Ekvall var tydligen huvudintressenten och på nyåret 1869, övertar han ledningen. Under de första åren drevs järnhanteringen som vanligt, men mötte allt större svårigheter. Efter ca femton år lades tillverkningen ned, trots att Lindeforsjärnet hade ett mycket gott rykte om sig, särskilt bland vagnmakare och smeder. Vintern 1882 - 1883 skedde den sista tackjärnsblåsningen i masugnen och 1885 gick stångjärnshammaren för sista gången. Manufakturkedjan var igång ännu något år. En epok hade gått i graven. Lindefors hade rönt samma öde som de flesta andra, mindre järnbruk vid denna tid.  

Av järnbruket blev det trämassa- och träsliperifabrik. Patron Ekvall, som han kallades, hade förvärvat god erfarenhet av trävarurörelse och förstod att utnyttja de goda konjunkturerna på 1870-talet. Tillkomsten av Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ), hade givetvis en enorm betydelse. Man tänker då på forböndernas mödosamma färder till Taberg och t o m ända till Karlshamn, som var utskeppningshamnen. 1880 stod järnvägen klar till Hok, som alltså då var ändstation. Stationen var då inte den nuvarande, utan Hoks gamla station, som var belägen utmed nuvarande riksväg 30, i centrum av Hoks samhälle som det ser ut idag. Först efter ett par år blev sträckningen klar till Nässjö. Det kan vara intressant att notera att fram till 1894, då den nya stationen invigdes, hette både stationen och samhället, Lindefors! Denna beteckning återfinnes i gamla järnvägstabeller. Men, eftersom det vid Bergslagens järnväg fanns en station som hette Lindfors, blev ett namnbyte nödvändigt. Både samhället och stationen kom att heta Hok, efter Herrgården.

För att återgå till trävarurörelsen, kan nämnas att tvenne ångsågar anlades och att virkesexporten till slut blev så omfattande, att Ekvall upprättade ett eget speditionskontor i Halmstad. Ekvall blev en populär herre till Hook, uppskattad och avhållen. Han gick ur tiden 1893. Egendomen sköttes sedan i flera år av en förvaltare, vid namn Branting. Åren 1894-1895, knöts ett nytt intresse till Hook. Drottning Sofia tog under ett par sommarmånader, under några år, sitt residens där. Hook stannade i nära 30 år i familjen Ekvalls ägo.

"Tyskarnas tid"

Ny innehavare blev sedan grosshandlare Gustaf Andersson från Örebro, dock endast för en kortare tid. Efter honom kom som köpare en spekulant av tysk börd, som nästan omedelbart, 1898, avyttrade sitt förvärv till en landsman, Georg Schramm, från Berlin. Han beskrivs som en livlig och talför herre, därjämte god ryttare och gästfri värd, som förde stort hus på sitt svenska gods. Hans omfattande affärer i hemlandet krävde dock en stor del av hans tid. 

Den dagliga omsorgen om förvaltningen anförtroddes åt landsmannen Teodor Emanuel Doorman, som så småningom blev svensk medborgare. Hur duktiga än tyskarna vore, gick det inte så bra. Deras stramhet och brist på humor, kom snart på kollisionskurs med det småländska kynnet. Många av godsets folk, liksom industriarbetarna sökte sig bort så snart tillfälle gavs. Faktum är emellertid att mycket blev uträttat på tyskarnas tid. Skogsrensningarna och kulturer gjordes där de Ekvallska avverkningarna gått fram, vattenkraften utbyggdes och ortens första elektriska anläggning för lokalt belysningsnät, anlades. Tillverkningen utökades i och med att kartongfabrik anlades, den gamla kvarnen vid Granfors revs och fick lämna plats åt en träsliperifabrik, trubinanläggningen förbättrades o s v. Det blev dock ett avbrott i detta nydaningsarbete: Genom ekonomiska förbindelser för nära anhöriga, drabbades Schramm av stora personliga förluster, som tvingade honom att sälja Hook. 

Grosshandlare E Bengtssons tid

Ett konsortium från Värmland, under ledning av grosshandlare Emil Bengtsson, blev nya ägare år 1906. För de nya ägarna var den tydligen en ren spekulationsaffär på kort sikt, där det gällde att så snabbt och så fullständigt som möjligt, realisera skogarnas virkeskapital. Detta lär ha skett skickligt och erfaret med anlitande av ett stort antal vana huggare och skogsmän från hemprovinsen Värmland. Erkännas skall dock att de produktionsmöjligheter som skapades under tyskarnas tid, blev klokt utnyttjade till en jämn och säker drift. 

Munksjö AB tiden

Vid årsskiftet 1912-1913 köper Munksjö AB Hook av de värmländska konsortiet. För Hooks skogsmarker var det säkerligen en lyckosam utveckling. Under Munksjös tid förbättras tillverkningen och utökas med konstlädertillverkning, en förnämlig produkt med stor export bl a till Sydamerika. 1926 säljer Munksjö ett 50-tal torp och utgårdar till sina brukare. Att avstyckning sker från den stora egendomen var inget nytt. Det hade skett successivt från den Stedtska tiden. Troligen inte bara av rationella skäl utan många gånger också av ekonomiska. 1923 arrenderar Munksjö ut huvudbyggnaden med flyglar till friherrinnan Lillemor Åkerhjelm, som där öppnar en pensionatsrörelse, som skulle bli mycket framgångsrik. Litet senare får hon ingenjör Rudolf Isoz som medhjälpare, och 1949 övertar denna rörelsen helt.


Bruksgatan i Lindefors med kartongfabriken i bakgrunden. Omkring 1950.
 

 
Karta över Lindefors
 


Arbetarlaget från ungefär 1930

1951 tystnar Lindefors för alltid, och tillverkningen flyttas till Götafors. Ett gammalt bruk med märkliga öden är för alltid borta!

Munksjö säljer 1963 Hooks Herrgård med intilliggande marker till herrar Sigvard Edberg och Steiner Öster. Under Edbergs ledning har Hooks Herrgård vuxit till en hotell- och restaurangrörelse av hög internationell klass. Idag residerar Barbro och Stefan Edberg, som med ett 70-tal anställda framgångsrikt driver Herrgården. Livlig konferensverksamhet kännetecknar idag verksamheten. 


Hooks Herrgård idag


Som ovan
 
  På gärdena där fordom dagsverkarna utförde sitt mödosamma arbete, utbreder sig idag en 18-håls golfbana. Allt detta känner vi till. Det finns ett gammalt talesätt som lyder: "Allt går igen". Liksom forna ägare under århundradena kunde komma i ekonomiskt trångmål, gjorde Munksjö det också. Skogsmarkerna såldes och Domänverket är nu ägare till dessa.

Jag har uppehållit mig huvudsakligen vid järnhanteringen, men man får inte glömma bort de som brukade jorden på Hook och underlydande gårdar. De många dagsverkstorpen, de flesta nu jämnade med marken, vittnar om detta. Svenarums hembygdsförening lägger nu ner ett omfattande arbete på att kartlägga dessa ställen och taga reda på något om dess invånare.

Ej heller skall de glömmas bort som kolade ute i de djupa skogarna, arbetade på bruket eller i skogen, forbönderna bakom sina oxar, eller tjänstefolket på herrgården. Förfädernas slit - dagens välstånd!

Långa tider har den gamla Hooks Herrgård stått tom, ibland har det sjudit av liv, ibland har det varit medgång, ibland motgång med djupa vågdalar. Det mänskliga dramat med dess olika skiftningar som utspelats inom dessa väggar! Nog så spännande som någon av dagens TV-serier!!

En i sanning märklig historia har detta gamla herresäte!

Hok i september 1985
Olof Stork
    /Christer Glenvik

 

  Toppen av sidan | Huvudsidan