Skolorna i socknen

Skolorna i socknen och dess historia har dokumenterats av hembygdsföreningen. Närmare ett hundratal fotografier har samlats in, varav ett urval presenteras nedan. Om du undrar något, kontakta hembygdsföreningen. 

 

 

 

Ekesås | Hok | Hubbestad | Långserum | Svenarum

Ekesås skola
I Ekesås uppfördes skolhus redan 1868, på mark som skänkts av bonden Sven Johan Johansson. Skolans dörrskylt "Svenarums Westra Distreks Folkskola Bygdt 1868" finns bevarad i Svenarums Hembygdsgård. Ny skola uppfördes emellertid 1924 och var i bruk till 1944 då Ekesås- och Mörhultsbarnen överfördes till Svenarum och Hoks skolor. 1924 års skolhus finns kvar och används som bostadshus.  

Ekesås skola. Fotografi från år 2000.
Se bild Ekesås äldsta skolhus byggt 1868. 

Vid Ekesås skola tjänstgjorde bl a
Maria Edenblom som småskollärare 1909-1918
Elin Göransson-Petersson  1918- 921
Annie Franzén 1922-1926 samt
Sigfrid Nordqvist som folkskollärare 1927-1944.  

Se även Lärarpersonalia 1846-1967 i skolhistorik.

Skolhistorik:
Granmo, Boken om Svenarum, 1949, s 66 m fl
Granmo, Svenarum, 1968, s 88
Mellan Härån och Rasjön, 1984, s 12 (Sigfrid Nordqvist)  
Mellan Härån och Rasjön, 1990, s 115  

Klassbilder:
se bild klass 1 -3 1917
se bild ca 1919 (skolresa)
se bild omkring 1929-1930
se bild omkring 1932-1933
se bild omkring 1935-1936
se bild söndagsskola på Rosendala omkring 1942 - 1943

Hoks skola

I Hok uppfördes den första skolbyggnaden 1866. Denna ersattes 1903 med en ny byggnad. Även en småskola uppfördes. Båda dessa skolhus togs ur bruk 1958 då den nuvarande skolan invigdes.

Ovan nämnda skolhus finns idag kvar och används som bostäder. Folkskolan användes dock under ett tiotal år som industrilokal och blev starkt nedsliten. Rivningslov utfärdades, men en intresserad privatperson fick lov att köpa densamma och rustade upp den på ett förtjänstfullt sätt. Detta skolhus finns kvar på sin ursprungliga plats medan det mindre skolhuset i samband med ombyggnaden flyttades till Ekövägen 3 i Hok.
 

Som lärare vid skolan verkade bl a:
Emilia Larsson-Jonsson 1901-1940
Thure Strömer 1911-1935
Arvid Lövhult 1940-1953
Elin Göransson-Petterson 1940-1951

Hoks nuvarande skola byggdes 1957. I och med genomförandet av den s k grundskolan fattades beslut om centralisering av skolväsendet till två skolor inom Svenarums socken, Hoks och Svenarums skolor. De äldre skolbyggnaderna på respektive ort ansågs otidsenliga och beslut togs därför av fullmäktige i Vrigstads kommun om nybyggnation.

Hoks skola idag 2014-01-03

Hoks skola invigdes den 1 februari 1958 och fungerade i princip oförändrad för klass 1-6 till början av 1970-talet, då undervisningen i skolorna i Svenarum och Hok integrerades. 1982 byggdes Hoks skola ut med ytterligare två klassrum för att ge utrymme för förskoleverksamheten. Sedan dess har flera förändringar ägt rum i takt med de stora förändringar som skett inom skola och barnomsorg. Hösten 2000 har ytterligare förändringar skett både organisatoriskt och lokalmässigt.

Skolhistorik:
Granmo, Boken om Svenarum, 1949, s 70 
Granmo, Svenarum, 1958, s 88
Mellan Härån och Rasjön
, 1990, s 114

Klassbilder:
Se bild. Klass 3-6 1940. Läraren är Sven Thunander. Klassrummet är mycket likt de som fanns i övriga folkskolor - bakre väggen mot norr, en långsida mot öster med många fönster för ljuset skull, den andra långsidan försedd med två utgångar som ledde till kapprum och entré. Mellan dessa båda dörrar en järnkamin. Mot söder kateder och "svarta tavlan" och materielskåp. På lämpliga ställen planscher, fotografier och tavlor o s v.

Se bild Hok 1917-1918 Bilden tagen framför 1903 års byggnad, från vägen.
Se bild Hok klass 3-6. 1937
Se bild Hok klass 3-6 1944
Se bild Hoks skola
Se bild Hok klass 1-2 1946-1947
Se bild Hok 1948 Klassen står på verandan till 1903 års byggnad.
Se bild Hok 1952
Se bild Hok klass 3-4 1953-1954
Se bild Hok klass 1-2 1959-1960
Se bild Hok klass 5 1960

Hubbestads skola

I Hubbestad uppfördes den första skolan 1865 sedan tomtmark skänkts av ägaren till Hubbestads säteri. Ny folkskola uppfördes 1911 och en särskild småskola 1926. Skolverksamheten avslutades helt 1958 och skolrotens barn överfördes till Svenarum. Båda byggnaderna finns kvar. Folkskolan används nu som bostadshus. Den mindre skolbyggnaden är helt oförändrad, står oanvänd och är i stort behov av underhåll.  

Hubbestads skola. Fotografi från år 2000.

Erik Svahnström tjänstgjorde som lärare vid folkskolan i 43 år från 1913 till 1956.
Annie Franzén Johansson tjänstgjorde som småskollärare 1926-1958 och därefter i Svenarum.

Se även Lärarpersonalia 1846-1967 i skolhistorik.

Skolhistorik:

Granmo, Boken om Svenarum, 1949, s 66 m fl
Granmo, Svenarum, 1968, s 90
Mellan Härån och Rasjön, 1990 s 112 och 115

Klassbilder:

Se bild 1920
Se bild klass 3-4 1924
Se bild 1933
Se bild klass 1-2 1934
Se bild klass 3-6 1938 
Se bild klass 1-2 1939
Se bild klass 3-6 1943
Se bild klass 3-6 1949
Se bild klass 1-2 1949
Se bild klass 3-6 1950
Se bild klass 1-2 1951
Se bild "småskolan" 1954

Långserums skola

Den första skolbyggnaden i Långserum uppfördes 1868 och var i bruk till 1919. Den användes sedan under många år som missionshus. Den stora skolbyggnaden uppfördes 1919 och tjänstgjorde som skola till 1958, då skolan lades ned och barnen i området överfördes till Svenarum.

Skolanläggningarna i Långserum förvärvades omkring 1960 av Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund som där inrättade Fritids och lägergård. Omfattande ombyggnader och renoveringar har under åren utförts och anläggningen är idag en väl fungerande ungdomsgård.

I samband med ombyggnad av Svenarums skola 1994, användes lokalerna i Långserum som tillfälliga skollokaler. 1868 års skolhus användes ånyo en gång för skolundervisning.  

Långserums skola. Fotografi från år 2000.

Lärare som särskilt ihågkommes är

Elin Göransson- Petersson  1921-1940
Arvid Lövhult 1920-1940
Thorsten Engqvist 1940-1940

Lärare i övrigt se Lärarpersonalia 1846-1967.

Skolhistorik:

Granmo, Boken om Svenarum, 1949, s 66, 73 m fl.
Granmo, Svenarum, 1968, s 90
Mellan Härån och Rasjön, 1990, s 114  

Klassbilder:

se bild 1904
se bild 1925
se bild 1931
se bild 1934
se bild 1939
se bild klass 1-6 1942
se bild 1942
se bild 1945
se bild 1945 Alnaberget
se bild 1947 Gymnastik
se bild 1955
se bild år okänt
se bild 1958
 

Svenarums skola

Organiserad skolundervisning i enklare former förekom i Svenarums socken några år innan 1842 års folkskolestadga trädde i kraft. Det var "ambulerande" lärare som i tillfälligt upplåtna utrymmen undervisade elever som visade intresse för skolgång. Även efter skolstadgans genomförande förekom ambulerande undervisning i många år. I Svenarums kyrkby användes sockenstugan som undervisningslokal.

Först 1883 uppfördes ett särskilt skolhus, Kyrkskolan. I denna byggnad inrymdes både småskola och folkskola. Övre våningen disponerades under åren på olika sätt. Dels lärarlägenhet eller lägenhet för barnmorska, kommunalsal o s v. Övriga "skolrotar" hade på 1860- talet fått särskilda skolhus. Kyrkskolan som i viss mån kunde betraktas som skolväsendets "flaggskepp" i socknen, fungerade som skola t.o.m. 1958 då den nuvarande skolan togs i bruk. Byggnaden omändrades till bostäder, och fungerar så ännu. 

En lång rad av lärare har under åren tjänstgjort vid skolan. Folkskollärartjänsten fungerade mellan 1850-1974 som kombinerad  "skolkantorstjänst. Det var dock först 1914 som en lärare besatte denna tjänst. "Orgelnisten" C G  Lagerqvist som tillträdde 1850, undervisade endast vid de tillfällen när det var svårt att tillsätta ordinarie lärare vid skolan. Beträffande den långa rad av lärare som tjänstgjort vid Svenarums och övriga skolor inom socknen hänvisas till Lärarpersonalia 1846-1967.

Skolhistorik:

Granmo, Boken om Svenarum, 1949, s 62 m.fl. 
Granmo, Svenarum, 1968, s 85. m.fl 
Mellan Härån och Rasjön, 1997, s  9 (Kristina Nordqvist)


Toppen av sidan | Huvudsidan